Μαγνητική Καρδίας

Μαγνητική Καρδίας

Τμήμα Καρδίας

Το Δικταίον Ιατρικό Κέντρο πρωτοπορεί στο χώρο της απεικονιστικής καρδιολογίας. Από τον Αύγουστο του 2021 το Ιατρικό Κέντρο με τους Ιατρούς Ακτινολόγους και Καρδιολόγους ολοκλήρωσαν την εγκατάσταση των λογισμικών που επιτρέπει στον Μαγνητικό Τομογράφο μας Τομογράφο General Electric να διεξάγει Διαγνωστικές εξετάσεις και Έρευνα Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς.

Όλες οι εξετάσεις αρχειοθετούνται σε σύστημα PACS και οι Ιατροί Καρδιολόγοι του Τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας εξετάζουν τις εικόνες και γνωματεύουν τα ιατρικά αποτελέσματα.

Ιατροί Καρδιολόγοι Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδίας:

Η Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς αποτελεί μια από τις πλέον σύγχρονες διαγνωστικές τεχνικές στην καρδιολογία. Κλινικά άρχισε να χρησιμοποιείται την τελευταία δεκαετία και σύντομα διεύρυνε την εφαρμογή της σε ένα μεγάλο φάσμα παθήσεων.

Εξετάσεις πραγματοποιούνται καθημερινά για κλινικές ενδείξεις, Το Δικταίον Ιατρικό Κέντρο Δικταίον συμμετέχει ενεργά με τους δύο Ιατρούς Καρδιολόγους μας σε ερευνητικά πρωτόκολλα σε συνεργασία με επιστημονικούς συνεργατες σε αναγνωρισμένα κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Τι πληροφορίες μας προσφέρει η μαγνητική τομογραφία καρδιάς;

  • Ανατομικές πληροφορίες:
    Η μαγνητική καρδιάς υπερτερεί του υπερηχογραφήματος και προσφέρει σημαντικές και  ολοκληρωμένες πληροφορίες για την ανατομία της καρδιάς, αλλά και των μεγάλων αγγείων του θώρακα.
  • Λειτουργικές πληροφορίες: Με τη μαγνητική τομογραφία καρδιάς είμαστε σε θέση να λαμβάνουμε κινηματικές ακολουθίες (με τη μορφή βίντεο), όπου φαίνεται το πώς λειτουργεί η καρδιά.

Χαρακτηρισμός ιστών: Κατά τη διενέργεια της μαγνητικής τομογραφίας λαμβάνονται πολλές και διαφορετικές εικόνες από τις οποίες μπορούν να συνταχθούν πληροφορίες για το είδος του ιστού. Π.χ. σε μια φλεγμονή είμαστε σε θέση να πούμε αν στο τοίχωμα υπάρχει οίδημα ή και ίνωση (ουλές), ακόμα και αν αυτές είναι της τάξης του ενός ή δύο χιλιοστών μόνο. Σε ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου μπορούμε τις περισσότερες φορές να αντιληφθούμε την περιοχή του εμφράγματος αλλά επίσης θα δούμε με ακρίβεια την έκταση του εμφράγματος.